Privacybeleid TenderSucces

TenderSucces B.V, gevestigd aan de Parklaan 19, 1544 AK Zaandijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inge van Laarhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van TenderSucces B.V. Zij is te bereiken via info@tendersucces.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
TenderSucces verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

  • Post- en bezoekadressen
    – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TenderSucces verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Ten behoeve van het uitvoeren van onze dienstverlening
  • Voor het versturen van facturen
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze laatste blogs en actualiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TenderSucces bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
TenderSucces verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tendersucces.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

TenderSucces wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TenderSucces neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vermoeden dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@tendersucces.nl.